Menu
knihovnaMorkovice-Slížany

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Služby knihovnám

Služby pro malé knihovny

Regionální funkce

Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace jako pověřená knihovna zajišťuje výkon regionálních funkcí pro kroměřížský region Zlínského kraje.

Knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovnou Kroměřížska. Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Knihovnou Kroměřížska  a Městem Morkovice - Slížany poskytuje knihovně vybrané regionální služby Městská knihovna v Morkovicích.

Knihovna 2x ročně obdrží výměnný soubor z Knihovny Kroměřížska, který je rovněž financován z prostředků Zlínského kraje.

Regionální služby jsou poskytovány za spolupráce profesionálních knihovníků střediskových knihoven.
 

Městská knihovna v Morkovicích jako středisková knihovna nabízí knihovnám v mikroregionu odbornou pomoc a spolupráci, jejímž cílem je zajištění kvalitních knihovnických a informačních služeb v knihovnách.

Tyto služby poskytujeme 9 knihovnám v obcích - Dřínov, Lhota u Pačlavic, Pačlavice, Počenice, Prasklice, Tetětice, Uhřice, Věžky, Vlčí Doly.

Standardy pro výkon regionálních funkcí knihoven

(tučně označené poskytuje Městská knihovna v Morkovicích)

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí se vyhlašuje standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány. Standard upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce krajskými a pověřenými knihovnami:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Servis automatizovaného knihovního systému

Kromě regionálních funkcí vymezených tímto standardem vykonává krajská knihovna a jí pověřené knihovny další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.